2) Alalahanin ang bawat maliit na butil ng iyong puso